Aanbiedingen

1.1 Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Kirpa International Foods (hierna: “Kirpa International Foods”) en op alle door Kirpa International Foods gesloten overeenkomsten tot levering van producten aan de koper. Kirpa International Foods kan deze verkoopvoorwaarden te allen tijde eenzijdig wijzigen. De eigen verkoopvoorwaarden van de koper zijn niet van toepassing.

1.2 Mondelinge aanbiedingen en toezeggingen binden Kirpa International Foods slechts indien schriftelijk bevestigd. Alle aanbiedingen van Kirpa International Foods, in welke vorm dan ook, zijn 30 dagen geldig en zijn vrijblijvend tenzij anders aangegeven. Prijsverhogingen door toeleveranciers van Kirpa International Foods of vanwege overheidsmaatregelen worden altijd doorberekend, ook als de termijn van 30 dagen nog niet is verstreken.

1.3 De levering van goederen samen met de factuur, pakbon of cognossement geldt als bevestiging van de bestelling en/of overeenkomst.


Betaling

2.1 Alle facturen dienen te worden betaald volgens de overeengekomen betalingswijze en binnen de overeengekomen betalingstermijn.

2.2 Bij uitblijven van betaling op de vervaldag en zonder nadere ingebrekestelling is de koper in verzuim en is hij vanaf die datum een ​​rente verschuldigd van 1,5% per maand over het openstaande factuurbedrag.

2.3 Na verzuim is de koper alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd, waaronder tenminste 15% van het door de koper verschuldigde bedrag (inclusief de hiervoor genoemde rente) aan buitengerechtelijke kosten.

2.4 De koper dient aan Kirpa International Foods alle gemaakte kosten te vergoeden, inclusief die van externe deskundigen, deurwaarders, advocaten en gerechtskosten.

Levering

3.1 De minimale ordergrootte is € 500,00. Gratis bezorgen is alleen mogelijk in overleg; Kirpa International Foods behoudt zich het recht voor transportkosten in rekening te brengen.

3.2 Producten zijn de verantwoordelijkheid van de koper vanaf het moment van levering, ook als de eigendom van de producten nog niet op de koper is overgegaan.

3.3 Genoemde leveringstermijnen zijn indicatief en zijn niet te beschouwen als fatale termijnen.

3.4 Ongeacht eventuele toezeggingen kan Kirpa International Foods niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-tijdige of onvolledige leveringen die het gevolg zijn van niet-tijdige of onvolledige leveringen van haar leveranciers.


Klachten en aansprakelijkheid

4.1 Eventuele klachten over leveringen dienen binnen 24 uur na levering te worden ingediend.

4.2 Retourzendingen worden alleen geaccepteerd in de originele verpakking na overleg met en goedkeuring door Kirpa International Foods, en waarbij de chauffeur in het bezit is van een "retouropdrachtbon" als bewijs van toestemming.

4.3 Klachten over de uiterste houdbaarheidsdatum (T.H.T.) kunnen alleen worden vergoed indien de levering door Kirpa International Foods de reden is voor de T.H.T. datum wordt overschreden, en waarbij de gebruikelijke T.H.T. er wordt rekening gehouden met termijnen voor de productgroepen.

4.4 De aansprakelijkheid van Kirpa International Foods met betrekking tot schade die voortvloeit uit tekortkomingen in de levering of uit onrechtmatige daad is beperkt tot vervanging en/of creditering van het gebrekkige product. Kirpa International Foods is niet aansprakelijk voor gevolgschade zoals bedrijfsschade, schade wegens bedrijfsstagnatie en/of winstderving van de koper. Deze beperkingen gelden echter niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Kirpa International Foods.


Eigendomsvoorbehoud

5.1 Kirpa International Foods behoudt het eigendom van de aan de koper geleverde en nog te leveren producten voor tot volledige betaling van alle vorderingen met betrekking tot de koopprijzen van deze producten en vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen door de koper van koopovereenkomsten.

5.2 De koper dient de geleverde producten niet te verhypothekeren of aan derden enig recht daarop te verlenen totdat de eigendom van de producten op hem is overgegaan. Het is de koper echter toegestaan ​​de producten onder eigendomsvoorbehoud te verkopen en te leveren in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.

6.1 Indien een levering wordt belemmerd of onredelijk bemoeilijkt door overmacht, is Kirpa International Foods niet aansprakelijk en worden haar verplichtingen tijdelijk opgeschort, zolang nakoming niet blijvend onmogelijk is. Beide partijen hebben in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding.


Beëindiging en opschorting

7.1 Indien de koper zijn verplichtingen jegens Kirpa International Foods niet nakomt, of indien Kirpa International Foods reden heeft om aan te nemen dat de koper mogelijk niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, en de koper op eerste verzoek van Kirpa International Foods geen afdoende zekerheid kan verschaffen over de nakoming, of indien de producten van de koper in beslag worden genomen, zij surseance van betaling aanvragen, failliet worden verklaard of niet meer vrij over hun vermogen kunnen beschikken, behoudt Kirpa International Foods zich het recht voor om de uitvoering van alle overeenkomsten met de koper geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen, onverminderd de rechten van Kirpa International Foods. recht om aanvullende schadevergoeding te eisen.

7.2 De koper is niet gerechtigd enige verplichting op te schorten.


Verpakking (alleen voor leveringen naar Duitsland)

8.1 Kirpa International Foods heeft een contract met Landbell voor de afvoer van alle in Duitsland geleverde verkoopverpakkingen. Het ZSVR-registratienummer is DE3168532839790.

8.2 De klant is verantwoordelijk voor het afvoeren van alle transportverpakkingen, zoals omdozen en folies. Voor het afvoeren van transportverpakkingen is geen inhouding op de factuur mogelijk.

Toepasselijk recht en geschillen

9.1 Op de overeenkomst tussen Kirpa International Foods en de koper is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de Rechtbank Oost-Nederland te Almelo. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 08071000.


Footer Design

© 2024 Kirpa.All Rights Reserved.Design By The Webdesign